xây dựng giải pháp chuyển đổi số phân hệ hrm cho các doanh nghiệp

Hệ thống được thiết kế thành 4 kiến trúc lớn

Hệ thống quản lý kế hoạch

Dành cho người quản trị, theo dõi các hoạt động, cài đặt các chính sách, giúp người quản trị dễ dàng ra quyết định, dễ dàng điều chỉnh hệ thống quản lý

Hệ thống vận hành nhân sự

Dành cho từng cán bộ vận hành với các module riêng phù hợp cho từng nhu cầu riêng của các bộ phận

Hệ thống quản lý dữ liệu (master data)

Cho phép quản lý dữ liệu tập trung, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ phận trong giới hạn phân quyền

Hệ thống hỗ trợ

Giúp thiết kế các logic về cảnh báo, logic về SMS/Email, logic phân quyền, phê duyệt, và hệ thống giúp log lại các hoạt động của user để có thể tra cứu khi cần

Tính năng

Quản lý sơ đồ tổ chức (Phòng Ban, Vị trí chức danh...)

Lợi ích từ hệ thống

 • Sơ đồ tổ chức minh bạch, giúp dễ dàng kết nối giữa các bộ phận theo line báo cáo
 • Lưu vết được quá trình thành lập, thay đổi sơ đồ tổ chức để đánh giá, báo cáo khi cần
 • Các hệ thống báo cáo được phân tách theo sơ đồ tổ chức để báo cáo riêng biệt
Picture1 1

1. Quản lý sơ đồ tổ chức

 • Cho phép tạo sơ đồ tổ chức theo cấu trúc hiện tại của công ty (cấp cha, cấp con)
 • Cho phép hiển thị cây sơ đồ tổ chức và các nhân sự liên quan giúp CBNV hiểu được cấu trúc công ty và mối liên hệ giữa các phòng ban

2. Quản lý vị trí công việc

 • Có thể định nghĩa vị trí công việc trong sơ đồ tổ chức (Chuyên viên, trưởng phòng, phó phòng,…)
 • Có thể gắn vị trí công việc cho các CBNV, CBQL liên quan

3. Thay đổi sơ đồ tổ chức

 • Hệ thống cho phép Hiển thị thông tin chức vụ Đảng/Công đoàn/Đoàn Thanh niên của nhân sự, theo từ khóa để tìm kiếm.
 • Theo đơn vị Ban, Trung tâm; Cả Công ty; tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên
 • Cho phép báo cáo tổng hợp số liệu kiện toàn Ban Chấp hành

4. Báo cáo sơ đồ tổ chức

 • Các báo cáo đều có thể lọc theo sơ đồ tổ chức (cấp cha, cấp con)
 • Các báo cáo có thể xem chi tiết tới vị trí công việc

Tính năng

Cơ cấu Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên

Lợi ích từ hệ thống

 • Quản lý độc lập được sơ đồ tổ chức nội bộ và sơ đồ tổ chức Đảnng.
 • Phân quyền độc lập giữa các sơ đồ tổ chức để quản lý riêng các quy trình và phê duyệt

1. Quản lý sơ đồ tổ chức Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên

 • Cho phép tạo sơ đồ tổ chức Đảng, sơ đồ tổ chức Công Đoàn, sơ đồ tổ chức Đoàn thanh niên (3 sơ đồ khác nhau) tương tự sơ đồ tổ chức nội bộ
 • Cho phép tạo chuyển đổi sơ đồ tổ chức (sát nhập, thay đổi, tạo mới, giải thể), lưu lịch sử chuyển đổi, văn bản quyết định giống như sơ đồ tổ chức nội bộ

2. Phân quyền quản lý

 • Cho phép phân quyền quản lý sơ đồ tổ chức Đảng/Công đoàn/Đoàn thanh niên riêng theo các CB liên quan trong sơ đồ tổ chức Đảng/Công đoàn/Đoàn thanh niên (độc lập với sơ đồ tổ chức nội bộ)

3. Báo cáo sơ đồ tổ chức Đảng/Công đoàn/Đoàn thanh niên

 • Cho phép quản lý các thông tin để cho thể báo cáo riêng theo các thông tin của Sơ đồ tổ chức Đảng/Công đoàn/Đoàn thanh niên tin và có lưu kèm bản cứng

Tính năng

Xây dựng hệ thống chính sách nhân sự tập trung

Lợi ích từ hệ thống

 • Quản lý đồng bộ chính sách nhân sự trên hệ thống song song với các bản in
 • Dễ dàng so sánh thực tế triển khai và chính sách được phê duyệt
Picture1 2

1. Lưu trữ bản cứng tài liệu phê duyệt

 • Khi được phê duyệt, Ban Nhân lực lưu trữ bản cứng trên hệ thống với các trích yêu tiêu đề hoặc nội dung chính văn bản, đơn vị phát hành, ngày tháng phát hành.
 • Nếu có thông tin liên quan đến dữ liệu thiết lập của hệ thống, Ban Nhân lực có trách nhiệm cập nhật vào hệ thống, nếu cần làm việc với bộ phận quản lý hệ thống để thực hiện.

Tính năng

Quản lý quy trình tuyển dụng trên hệ thống

Lợi ích từ hệ thống

 • Công nghệ hóa quy trình tuyển dụng
 • Giảm công sức vận hành của bộ phận tuyển dụng.
 • Lưu trữ được toàn bộ thông tin nhân viên từ quá trình tuyển dụng tới khi trở thành nhân viên

1. Quản lý định biên tuyển dụng trên hệ thống

- Cho phép quản lý định biên nhân sự của từng vị trí, từng phòng ban trên hệ thống.
- Cho phép báo cáo nhân sự hiện tại và nhân sự trong nhu cầu tuyển dụng đang nằm trong định biên hay nằm ngoài định biên

2. Cho phép tạo yêu cầu tuyển dụng

- Cho phép CBQL hoặc CB Ban nhân lực tạo yêu cầu tuyển dụng trên hệ thống cho các vị trí trong bộ phận của mình
- Yêu cầu tuyển dụng sẽ được phê duyệt, đính kèm văn bản sau khi phê duyệt

3. Triển khai tuyển dụng

- Cho phép thiết lập quy trình tuyển dụng cho từng vị trí liên quan
- Cho phép gắn nhân sự liên quan tới các vòng tuyển dụng (phỏng vấn, test...)
- Cho phép lưu trữ hồ sơ và thông tin hồ sơ (CV) của ứng viên trên hệ thống, lưu trữ được Nguồn của hồ sơ
- Cho phép kết nối với email của Ban Nhân lực để mỗi khi có email gửi về Email tương ứng sẽ tạo hồ sơ tương ứng với nội dung email

4. Thi tuyển, phỏng vấn

- Cho phép gắn gắn công việc liên quan cho CB nhân sự liên quan (CB Phỏng vấn, CB chịu trách nhiệm thi tuyển) kèm theo thời gian, địa điểm
- Cho phép thông báo tới CB liên quan khi tới deadline để thực hiện phỏng vấn, thi tuyển đúng hẹn
- Cho phép CB lưu lại thông tin đánh giá trong quá trình phỏng vấn và thi tuyển

5. Đề xuất trúng tuyển và thử việc

- Cho phép Cán bộ liên quan tạo đề xuất trúng tuyển cho các Ứng viên đạt yêu cầu
- Cho phép Ban TGD phê duyệt các đề xuất trúng tuyển
- Cho phép Ban nhân lực tạo "Nhân viên" cho các đề xuất được phê duyệt để hoàn thành hồ sơ của nhân sự
- Hệ thống thông báo cho các đơn vị, Ban Nhân lực 5 ngày trướ khi hết hạn thời gain thử việc của nhân viên thử việc.

6. Báo cáo tuyển dụng

- Cho phép theo dõi toàn diện các báo cáo tuyển dụng để phân tích: giữa thực tế nhu cầu và định biên, giữa thực tế và thống kê kết quả tuyển dụng, hiệu quả tuyển dụng, giữa các nguồn tuyển dụng,..

Tính năng

Quản lý đào tạo và triển khai đào tạo trên hệ thống

1. Tạo nhu cầu đào tạo trên hệ thống

 • Cho phép các bộ phận tạo đề xuất đào tạo trên hệ thống theo các thông tin hiện có trên bản cứng (nội dung, chi phí, thời gian…)
 • Cho phép phê duyệt nhu cầu đào tạo và lưu bảng cứng phê duyệt trên hệ thống

2. Lựa chọn đơn vị và nhân sự

 • Cho phép lựa chọn các Đơn vị đào tạo và phê duyệt trên hệ thống
 • Cho phép gắn nhân sự được cử đi đào tạo trên hệ thống

3. Báo cáo kết quả đào tạo

 • Cho phép nhân sự báo cáo kết quả đào tạo (theo form định nghĩa từ trước)
 • Cho phép gắn chứng chỉ (nếu có) cho nhân sự hoàn thành đào tạo, để lưu trữ trong hồ sơ nhân sự
 • Cho phép báo cáo hiệu quả đào tạo theo phân tích: kết quả thực hiện so với nhu cầu được phê duyệt, báo cáo hiệu quả của nhân sự sau đào tạo, báo cáo so sánh giữa các khóa đào tạo, đơn vị đào tạo,..
Picture1 5

Lợi ích từ hệ thống

 • Cho phép theo dõi thực tế và kế hoạch lao động và tiền lương, hỗ trợ ra quyết định
 • Cho phép lãnh đạo điều chỉnh, các bộ phận ngay lập tức nhận thông tin và điều chỉnh theo
 • Cho phép đối chiếu bản cứng và kế hoạch trên hệ thống khi cần thiết

Tính năng

Quản lý kế hoạch lao động và tiền lương

Lợi ích từ hệ thống

 • Cho phép theo dõi thực tế và kế hoạch lao động và tiền lương, hỗ trợ ra quyết định
 • Cho phép lãnh đạo điều chỉnh, các bộ phận ngay lập tức nhận thông tin và điều chỉnh theo
 • Cho phép đối chiếu bản cứng và kế hoạch trên hệ thống khi cần thiết

1. Lưu trữ bảng cứng và một số thông tin chính

 • Cho phép Ban Nhân lực lưu trữ bản cứng trên hệ thống với các trích yêu tiêu đề hoặc nội dung chính văn bản, đơn vị phát hành, ngày tháng phát hành.
 • Hệ thống cho phép cập nhật các thông số chính trong bản kế hoạch lao động, tiền lương (số lao động kế hoạch, quỹ tiền lương kế hoạch từng đơn vị, cả Công ty

2. Báo cáo so sánh thực tế và kế hoạch

 • Trong quá trình triển khai, cho phép báo cáo thực tế triển khai so với kế hoạch như: Quỹ tiền lương so với quỹ tiền lương thực tế, số lao động so với số lao động thực tế,…

Tính năng

Quản lý chấm công, tính lương, đơn từ trên hệ thống

Lợi ích từ hệ thống

- Cho phép theo dõi thực tế và kế hoạch lao động và tiền lương, hỗ trợ ra quyết định
- Cho phép lãnh đạo điều chỉnh, các bộ phận ngay lập tức nhận thông tin và điều chỉnh theo
- Cho phép đối chiếu bản cứng và kế hoạch trên hệ thống khi cần thiết

1. Thống kê chấm công trên hệ thống

- Cho phép kết nối (hoặc import từ máy chấm công) thông tin chấm công của nhân sự lên hệ thống
- Thông tin sẽ được hiển thị và trình bày như mẫu chấm công hiện tại của công ty

2. Điều chỉnh chấm công

- Trường hợp import chấm công hay chấm công trực tiếp trên hệ thống do người chấm công của các đơn vị thực hiện, thì số liệu này cần được hệ thống so sánh đối chiếu với dữ liệu chấm công tự động và thông váo sai lệch.
- Tại các thời gian chấm công không đúng như thực tế (VD: đi muộn do gặp khách hàng...), cho phép người chấm công của các đơn vị điều chỉnh
- Với các đề xuất điều chỉnh sẽ được thay đổi trên hệ thống để làm cơ sở tính lương
- Có các báo cáo riêng để theo dõi các điều chỉnh của các bộ phận

3. Báo cáo chấm công

- Cho phép báo cáo chi tiết chấm công của các bộ phận để phân tích: Phân tích tuân thủ quy định, phân tích overtime, phân tích thời gian phê duyệt các đơn từ...

4. Đơn từ

- Cho phép tạo các loại đơn từ trên hệ thống: đơn xin phép đi muộn, về sớm, đơn xin phép nghỉ thai sản,... kèm theo định biên ngày nghỉ cho các loại đơn từ
- Cho phép nhân sự lựa chọn loại đơn từ để xin nghỉ tương ứng
- Cho phép quản lý phê duyệt đơn từ theo định biên
- Thông tin phê duyệt sẽ làm cơ sở để tính ngày công và tính lương

5. Tính lương

- Cho phép Cán bộ Ban nhân lực cài đặt công thức lương trên hệ thống theo các tiêu chí của lương (lương Gross, bảo hiểm, thuế TNCN,...)
- Cho phép tính lương theo các chính sách thưởng phạt
- Cho phép import các dữ liệu để tính lương chưa có trên hệ thống cho các nhân sự liên quan (VD: Import hiệu quả công việc KPI,...) - Cho phép tự động tính lương cho các bộ phận, các nhân sự
- Cho phép tính lương tạm ứng (nếu có), lương đợt 2 (hiệu quả)

6. Phê duyệt lương

- Cho phép Ban Nhân lực, Ban Tài Chính Kế toán kiểm duyệt lương trước khi trình Lãnh đạo phê duyệt
- Khi lương được phê duyệt, nhân viên có thể login tài khoản của mình để xem các thông tin lương, ngoài ra cho phép tự động gửi bảng lương qua email cho nhân sự sau khi phê duyệt

7. Báo cáo tiền lương

- Cho phép báo cáo hệ thống lương để phân tích: tỷ lệ lương giữa quản lý và chuyên viên, thống kê lương theo các phòng ban,...

Tính năng

Quản lý đánh giá nhân sự

Lợi ích từ hệ thống

 • Quản lý quy trình đánh giá nhân sự trên hệ thống
 • Lưu trữ được các kỳ đánh giá làm cơ sở cho các kỳ tiếp theo
Picture1 9

1. Lên tiêu chí đánh giá công việc

 • Cho phép định nghĩa các tiêu chí đánh giá công việc định kỳ cho từng bộ phận, từng vị trí
 • Cho phép định nghĩa chu kỳ đánh giá các tiêu chí của từng bộ phận (thường là hàng tháng)

2. Ghi nhận kết quả đánh giá công việc định kỳ

 • Cho phép tự động ghi nhận kết quả đánh giá công việc định kỳ với các chỉ số đã có trên hệ thống
 • Cho phép nhập liệu, import các kết quả đánh giá công việc nếu các chỉ số chưa có trên hệ thống
 • Cho phép thông báo tới các nhân sự liên quan kết quả đánh giá liên quan

Tính năng

Quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Lợi ích từ hệ thống

 • Rút ngắn thời gian xử lý bảo hiểm cho nhân sự
 • Giúp nhân sự tự theo dõi được thông tin của mình
Picture1 10

1. Cài đặt thông tin BHXH, BHYT, BNTN của người lao động

 • Cho phép Ban nhân lực quản lý toàn bộ thông tin các loại bảo hiểm của nhân sự trên hệ thống (người phụ thuộc,…)
 • Cho phép tự động tính trích nộp bảo hiểm của nhân sự hàng tháng; Tổng hợp bảo hiểm cuối năm để quyết toán thuế
 • Cho phép thay đổi các thông số theo quy định của nhà nước

2. Báo cáo

 • Cho phép báo cáo tổng hợp số liệu bảo hiểm theo từng bộ phận, theo thời gian, theo người lao động… có thể trích xuất thành báo cáo để import sang các hệ thống Hỗ trợ kê khai liên quan

Tính năng

Quản lý thuế và quyết toán thuế trên hệ thống

Lợi ích từ hệ thống

 • Rút ngắn thời gian xử lý thuế TNCN cho nhân sự
 • Giúp nhân sự tự theo dõi được thông tin của mình
Picture1 11

1. Cài đặt thông tin Thuế TNCN

 • Cho phép Ban nhân lực quản lý toàn bộ thông tin các loại Thuế TNCN của nhân sự trên hệ thống (người phụ thuộc,…)
 • Cho phép tự động tính trích nộp Thuế TNCN của nhân sự hàng tháng; Tổng hợp thuế TNCN cuối năm để quyết toán thuế
 • Cho phép thay đổi các thông số theo quy định của nhà nước

2. Báo cáo

 • Cho phép báo cáo tổng hợp số liệu thuế TNCN theo từng bộ phận, theo thời gian, theo người lao động… có thể trích xuất thành báo cáo để import sang các hệ thống Hỗ trợ kê khai liên quan
 • Cho phép nhân sự tự tổng hợp Thuế TNCN, in các mẫu cam kết để quyết toán thuế cuối năm

Tính năng

Xây dựng, kiện toàn BCH (Đảng Công đoàn, Đoàn Thanh niên)

Lợi ích từ hệ thống

 • Đưa quy trình điều chỉnh lương định kỳ lên hệ thống
 • Lưu trữ thông tin song song bản cứng và bản mềm để dễ dàng tìm kiếm, theo dõi, đối chiếu

1. Lưu trữ thông tin phê duyệt

 • Cho phép Ban Nhân lực cập nhật menu, cập nhật hàng loạt (có yêu cầu confirm trước khi hệ thống cập nhật chính thức) thông tin điều chỉnh lương nhân sự trên hệ thống
 • Hệ thống lưu trữ các lịch sử phê duyệt và điều chỉnh trên hệ thống
 • Cho phép Ban Nhân lực lưu trữ bản cứng với các trích yếu nội dung văn bản

2. Thông báo

 • Cho phép thông báo với các Cán bộ liên quan các điều chỉnh của mình để cập nhật thông tin

3. Báo cáo

 • Cho phép liệt kê danh sách những người được thay đổi lương theo khoảng thời gian

Tính năng

Quản lý ký kết, gia hạn hợp đồng lao động

Lợi ích từ hệ thống

 • Theo dõi thông tin hợp đồng trên hệ thống
 • Hỗ trợ bộ phận quản lý hợp đồng xử lý nhanh chóng các trường hợp của hợp đồng (gia hạn, nghỉ việc…)

1. Tạo file mềm hợp đồng và quản lý thông tin hợp đồng

 • Cho phép tạo các nội dung file word của hợp đồng trên hệ thống theo form hợp đồng bản cứng (Đối với nhân sự Gia hạn, sau thử việc)
 • Cho phép quản lý thời hạn hợp đồng để có thể cảnh báo
 • Cho phép cảnh báo các nhân sự sắp hết hạn hợp đồng để có thể gia hạn hợp đồng mới
 • Cho phép quản lý hợp đồng theo từng loại hợp đồng hiện hànhCho phép in ấn các hợp đồng đã được phê duyệt (theo mẫu hiện hành) để lãnh đạo ký bản cứng, lưu trữ bản scan của bản cứng trên hệ thống
 • Cho phép Ban Nhân lực lưu trữ scan bản cứng HĐLĐ với các trích yêu tiêu đề hoặc nội dung chính văn bản,  ngày tháng ký văn bản

2. Chấm đứt hợp đồng

 • Cho phép tạo quyết định chấm dứt hợp đồng trên hệ thống với ngày tháng liên quan
 • Cho phép hệ thống tính lương tính đúng lương cho các hợp đồng bị chấm dứt hoặc thay đổi giữa kỳ

3. Báo cáo hợp đồng lao động

 • Cho phép báo cáo thông tin quản lý hợp đồng trên 1 nhân sự cho 1 đơn vị Ban, Trung tâm, cả Công ty.

Tính năng

Quản lý khen thưởng và kỷ luật chuyên môn

Lợi ích từ hệ thống

 • Lưu trữ thông tin khen thưởng và kỷ luật trên hệ
 • Dễ dàng đánh giá và theo dõi thông tin quá trình công tác

1. Cập nhật và Lưu trữ thông tin phê duyệt

 • Cho phép cập nhật (menu, cập nhật hàng loạt(có yêu cầu confirm trước khi hệ thống cập nhật chính thức) thông tin khen thưởng của cá nhân, tập thể.
 • Phân quyền việc cập nhật thay đổi thông tin
 • Hệ thống  lưu trữ lịch sử khen thưởng
 • Cho phép Ban Nhân lực lưu trữ bản cứng với các trích yếu nội dung văn bản khen thưởng, kỹ luật

2. Thông báo

 • Cho phép thông báo với các Cán bộ liên quan các thông tin khen thưởng, kỷ luật để cập nhật thông tin

3. Báo cáo

 • Cho phép liệt kê danh sách khen thưởng theo các tiêu chí như khoảng thời gian, loại khen thưởng, bộ phận

Tính năng

Quản lý điều chuyển công tác nội bộ

Picture1e
1. Cập nhật và Lưu trữ thông tin phê duyệt
- Ban Nhân lực cập nhật thông tin của nhân sự trên hệ thống và lưu trữ scan bản cứng trên hệ thống
2. Báo cáo
- Hệ thống cho phép xem thông tin điều chuyển của 1 nhân sự
- Hệ thống cho phép thống kê, báo cáo số liệu điều chuyển theo đơn vị Ban/Trung tâm, cả Công ty
loi ich he thong
Lợi ích từ hệ thống
- Rút ngắn quy trình điều chuyển công.
- Lưu trữ thông tin trên hệ thống giúp theo dõi quá trình công tác của nhân sự

Tính năng

Quản lý kết nạp Đảng/chuyển sinh hoạt Đảng

Lợi ích từ hệ thống

 • Quản lý quy trình Đảng, Đoàn Thanh Niên, Công Đoàn trên hệ thống
 • Dễ dàng báo cáo, theo dõi thông tin
Picture2a

1. Cập nhât và Lưu trữ thông tin phê duyệt

 • Người có trách nhiệm của Cấp ủy (hoặc người được giao nhiệm vụ) cập nhật thông tin về kết nạp đảng/chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên  trên hệ thống và lưu trữ scan bản cứng trên hệ thống

2. Thông báo

 • Thông tin về kết nạp đảng/chuyển sinh hoạt đảng được thông báo đến các đối tượng liên quan, Cấp ủy tương ứng, Đảng ủy Công ty (Với cấp ủy, hệ thống cho phép chọn đăng ký nhận thông tin hay không nhận thông tin này)

3. Báo cáo

 • Hệ thống cho phép xem thông tin  của 1 đảng viên
 • Hệ thống cho phép thống kê, báo cáo số liệu đảng viên theo đơn vị Ban/Trung tâm, theo Chi bộ, cả Đảng bộ Công ty

Tính năng

Quản lý kiểm điểm cuối năm

Lợi ích từ hệ thống

 • Công nghệ hóa quá trình triển khai kiểm điểm
 • Lưu trữ thông tin giúp tra cứu song song bản cứng
Picture2b

1. Cập nhật thông tin kiểm điểm

 • Thông tin về xếp loại đảng viên  được thông báo đến các đối tượng liên quan, Cấp ủy tương ứng, Đảng ủy Công ty (Với cấp ủy, hệ thống cho phép chọn đăng ký nhận thông tin hay không nhận thông tin này)

2. Thông báo

 • Thông tin về kết nạp đảng/chuyển sinh hoạt đảng được thông báo đến các đối tượng liên quan, Cấp ủy tương ứng, Đảng ủy Công ty (Với cấp ủy, hệ thống cho phép chọn đăng ký nhận thông tin hay không nhận thông tin này)

3. Báo cáo

 • Hệ thống cho phép xem thông tin  của 1 đảng viên
 • Hệ thống cho phép thống kê, báo cáo xếp loại đảng viên theo đơn vị Ban/Trung tâm, theo Chi bộ, cả Đảng bộ Công ty

Tính năng

Quản lý quy hoạch nhân sự chuyên môn

Lợi ích từ hệ thống

 • Kết hợp cùng các module khác để theo dõi được đề xuất quy hoạch nhân sự chuyên môn và hoạt động của nhân sự trong thực tế
 • Dễ dàng quản lý quy hoạch và điều chỉnh khi cần
Picture14

1. Định nghĩa các vị trí Quy hoạch

 • Cho phép định nghĩa các vị trí quy hoạch như chức danh quản lý chuyên môn/chức danh đảng/công đoàn/đoàn thanh niên

2. Gắn các vị trí quy hoạch cho các nhân sự liên quan

 • Tại các nhân sự liên quan, ngoài vị trí hiện tại thêm thông tin “Vị trí quy hoạch” để gắn vị trí quy hoạch cho nhân sự tưởng ứng
 • Sau khi cập nhật thông tin quy hoạch, hệ thống sẽ gửi thông tin thông báo tới các nhân sự liên quan

3. Báo cáo

 • Hệ thống cho phép xem thông tin  quy hoạch của 1 nhân sự
 • Hệ thống cho phép thống kê, báo cáo thông tin quy hoạch theo đơn vị Ban/Trung tâm, theo Chi bộ, cả Đảng bộ Công ty, theo chức danh quy hoạch.

Tính năng

Quản lý bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự

Lợi ích từ hệ thống

 • Dễ dàng xử lý toàn bộ quy trình liên quan tới bổ nhiệm, miễn nhiệm
 • Đảm bảo xử lý triệt để và theo dõi được quá trình xử lý
Picture15

1. Cập nhật và Lưu trữ thông tin phê duyệt

 • Cho phép Ban Nhân lực cập nhật (menu, cập nhật hàng loạt(có yêu cầu confirm trước khi hệ thống cập nhật chính thức) thông tin bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự.
 • Hệ thống  lưu trữ lịch sử bổ nhiệm, miễn nhiệm (Xem thêm phần quản lý thông tin, dữ liệu là loại lịch sử)
 • Cho phép lưu trữ bản cứng với các trích yếu nội dung văn bản quyết định

2. Thông báo

 • Cho phép lựa chọn thời gian trước khi hệ thống  thông báo với các Cán bộ liên quan về quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm
 • Hệ thống có chức năng thông báo trước 1 tháng ngày hết hạn bổ nhiệm, đối với trường hợp bổ nhiệm có thời hạn

3. Báo cáo

 • Cho phép liệt kê thông tin bổ nhiệm/miễn nhiệm cho 1 nhân sự; theo đơn vị Ban, Trung tâm; Cả Công ty

Tính năng

Quản lý quy hoạch BCH (Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên)

Lợi ích từ hệ thống

 • Quản lý quy trình Đảng, Đoàn Thanh Niên, Công Đoàn trên hệ thống.
 • Dễ dàng báo cáo, theo dõi thông tin
Picture1c 1

1. Định nghĩa các vị trí Quy hoạch Đảng, Đoàn thanh niên

 • Cho phép định nghĩa các vị trí quy hoạch như chức danh quản lý chuyên môn/chức danh đảng/công đoàn/đoàn thanh niên

2. Gắn các vị trí quy hoạch cho các nhân sự liên quan

 • Tại các nhân sự liên quan, ngoài vị trí hiện tại thêm thông tin “Vị trí quy hoạch” để gắn vị trí quy hoạch cho nhân sự tưởng ứng
 • Sau khi cập nhật thông tin quy hoạch, hệ thống sẽ gửi thông tin thông báo tới các nhân sự liên quan

3. Báo cáo

 • Hệ thống cho phép xem thông tin  quy hoạch của 1 nhân sự
 • Hệ thống cho phép thống kê, báo cáo xthông tin quy hoạch theo đơn vị Ban/Trung tâm, theo Chi bộ, cả Đảng bộ Công ty,theo tổ chức Công Đoàn, Đoàn thanh niên,  theo chức danh quy hoạch.

Tính năng

Xây dựng, kiện toàn BCH (Đảng Công đoàn, Đoàn Thanh niên)

Lợi ích từ hệ thống

– Quản lý quy trình Đẳng, Đoàn Thanh Niên, Công Đoàn trên hệ thống
– Dễ dàng quy trình báo cao, theo dõi thông tin

1. Cập nhật và Lưu trữ thông tin phê duyệt

 • Cho phép Người có trách nhiệm của Cấp ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên (hoặc người được giao nhiệm vụ) cập nhật (menu, cập nhật hàng loạt(có yêu cầu confirm trước khi hệ thống cập nhật chính thức)) thông tin kiện toàn nhân sự (Chức danh mới).
 • Hệ thống  lưu trữ lịch sử bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên ((Xem thêm phần quản lý thông tin, dữ liệu là loại lịch sử)
 • Cho phép lưu trữ bản cứng với các trích yếu nội dung văn bản quyết định

2. Thông báo

 • Cho phép lựa chọn thời gian trước khi hệ thống  thông báo với các Cán bộ liên quan về quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm chức vụ

3. Báo cáo

 • Hệ thống cho phép Hiển thị thông tin chức vụ Đảng/Công đoàn/Đoàn Thanh niên của nhân sự, theo từ khóa để tìm kiếm.
 • Theo đơn vị Ban, Trung tâm; Cả Công ty; tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên
 • Cho phép báo cáo tổng hợp số liệu kiện toàn Ban Chấp hành

Tính năng

HỆ THỐNG HỖ TRỢ (CẢNH BÁO, PHÂN QUYỀN, PHÊ DUYỆT,...)

Lợi ích từ hệ thống

– Các hệ thống giúp bảo mật thông tin, kết nối người dùng, tăng trải nghiệm người dùng
– Hệ thống linh hoạt giúp dễ dàng cài đặt

Phân quyền

- Tự quản lý danh sách các tài khoản trên hệ thống
- Cài đặt quyền theo từng module, Vị trí
- Chỉnh sửa hệ thống quyền theo nhu cầu

Hệ thống cảnh báo

sự liên quan theo kịch bản trong từng module
- Từ thông báo người dùng có thể vào các chứng từ liên quan để theo dõi thông tin, phê duyệt, hoàn thiện

Email/SMS

- Cho phép kết nối hệ thống email/SMS để gửi email/SMS cho người dùng trong các kịch bản phù hợp

Phê duyệt

- Cho phép quản lý quy trình phê duyệt cho các chứng từ liên quan để phù hợp với quy trình phê duyệt trong nội bộ

Tính năng

Xây dựng, kiện toàn BCH (Đảng Công đoàn, Đoàn Thanh niên)

Lợi ích từ hệ thống

– Hệ thống bảo mật giúp đảm bảo chất lượng thông tin và dữ liệu
– Dễ dàng theo dõi về hạ tầng do chủ động hạ tầng

Ubuntu Server

- Các bản vá lỗi mới nhất (latest fixes batches) sẽ được cập nhật lên Ubuntu Server.
- Thiết lập truy cập truy xuất 2 lớp SSH, đảm bảo những người được cấp quyền mới có thể truy cập vào máy chủ

Bảo mật website

- Thiết lập kết nối SSL giữa trình duyệt web giữa người dùng và máy chủ web để bảo mật kết nối Loại bỏ tất cả các kỹ thuật tấn công như SQL Injection, XSS, RPC

Bảo mật ứng dụng

- Kiểm soát bảo mật thông qua kiểm soát truy cập, quy tắc hồ sơ, truy cập trường, quy tắc giao tác dòng công việc

Tư vấn bảo mật hạ tầng

- Chịu trách nhiệm thiết lập các môi trường hệ thống trong thời gian triển khai dự án và vận hành.
- Đảm bảo hệ thống được cấu hình tối ưu, đảm bảo việc sao lưu dự phòng đầy đủ, đảm bảo an toàn về bảo mật.

Liên hệ

ENTRUST luôn sẵn sàng phục vụ bạn

Hotline: +84 984 449 549

Email: contact@entrustlab.com

Văn phòng: Số nhà 8, ngõ 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

KIẾN THỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Close Menu

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Để lại thông tin để chúng tôi chia sẻ với bạn câu chuyện của những doanh nghiệp đã ứng dụng ERP thành công

0984449549
icons8-exercise-96 chat-active-icon